Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SNELKOPPELING EXPRESS
Per 1 juli 2020

Artikel 1: definities
AVC: algemene vervoerscondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956)
Koerier: Snelkoppeling Express zijnde degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te laten vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren.
Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
Afzender: de contractuele wederpartij/opdrachtgever van de koerier.
Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte danwel werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
Recht: op alle aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.
Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.


Artikel 2: werkingssfeer
Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.


Artikel 3: totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst/opdracht
De overeenkomst komt tot stand- en uitvoering van de sneltransport opdracht geschiedt slechts na telefonische opdracht aan de centrale planning van de koerier door de afzender en na acceptatie van de opdracht door de koerier. Tevens dient er bij opdracht altijd melding te worden gemaakt indien de zending zwaarder is dan 50 KG of van extreem volume of vorm, niet passend in een kleine personenauto.
De opdracht wordt uitgevoerd door een door de centrale planning van de koerier aangewezen chauffeur en vervoersmiddel.


Artikel 4: verplichting van de koerier
De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen. Indien de koerier niet voldoet aan deze genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.


Artikel 5: verplichting van de afzender
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 6: aansprakelijkheid van de koerier
Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de koerier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de koerier voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de koerier die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, behoudens overmacht, is de koerier voor die schade slechtst aansprakelijk tot een maximum van
€ 454,= voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de koerier sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Opdrachtgever vrijwaart de koerier voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan de koerier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de koerier.
Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waar het voor was bestemd , is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454,= per zending.
Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

A: Voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454,= per zending.
B: Voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de verzendkosten van betreffende zending. Tevens zijn de overeengekomen verzendkosten niet verschuldigd. Reeds voldane verzendkosten dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot maximaal twee maal de verzendkosten van betreffende zending. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor schade aan de zending zelve tot maximaal € 454,= per zending.
Alle in artikel 6 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door de koeriers ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben
De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de koerier in verband met het verrichten van werkzaamheden door de koerier in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 7: annulering/tussentijdse beëindiging/opzegging
De koeriers is gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden te hare beoordeling de opdrachten te annuleren. De koerier is alsdan gehouden tijdig de afzender gemotiveerd mee te delen om welke redenen de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden.
Naast de gevallen omschreven in de wet kan een overeenkomst door elk van de partijen tussentijds worden stopgezet. Indien er sprake is van faillissement (of aanvraag van faillissement door de desbetreffende partij zelf), of in geval van (aanvraag van) surséance van betaling van één der partijen, beëindiging van de activiteiten of in geval van verhuizing van de onderneming van de afzender/opdrachtgever.


Artikel 8: overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de koerier onafhankelijke c.q. onoverzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de afzender niet meer van de koerier kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, ongevallen, bedrijfsstoringen aan voertuigen, brand, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oproer, sabotage, molest, overstromingen, file, gladheid, onbegaanbare wegen en dergelijke.
Indien er naar oordeel van de koerier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de koerier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.
Is naar het oordeel van de koerier de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. De koerier behoudt zich het recht voor wanneer de overmacht van blijvende aard is tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan.
De koerier is nimmer aansprakelijk voor de door de afzender geleden schade indien de koerier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
Na annulering van de overeenkomst heeft de koerier het recht op vergoeding van de door de koerier gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden.


Artikel 9: betalingen
Eenmalige opdrachten geschiedt de betaling direct bij aflevering. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen om de door de afzender verschuldigde bedragen wekelijks danwel maandelijks te laten geschieden. De afzender is aansprakelijk voor de betaling. Betaling door afzender dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van storting ten gunste van een door de koerier aan te wijzen bankrekening.
Indien afzender niet binnen de onder 9:1 genoemde termijn heeft betaald, is de koerier gerechtigd, nadat hij afzender tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de koerier, vanaf de vervaldag afzender de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die de koerier maakt als gevolg van de niet-nakoming door afzender van diens betalingverplichting, komen ten laste van afzender.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de afzender naar het oordeel van de koerier daartoe aanleiding geeft, is de koerier gerechtigd van afzender te verlangen, dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door de koerier te bepalen vorm. Indien afzender nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de koerier gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen afzender aan de koerier uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Artikel 10: reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende dienst te worden kenbaar gemaakt.
Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afzender geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van de koerier te hebben erkend. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van afzender niet op. Indien de reclame gegrond bevonden wordt door de koerier is de koerier uitsluitend verplicht de door de koerier vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.


Artikel 11: prijzen
Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en indien van toepassing ook exclusief tol, veer- en pontkosten, vergoedingen voor wachttijden en laad- en lostijden. Naar particulieren wordt er inclusief BTW geoffreerd.

Artikel 12: wachttijden
De wachttijd bij het ophaaladres danwel afleveradres van de opdrachtgever mag gezamenlijk maximaal 10 minuten in beslag nemen. Deze wachttijd wordt opgeteld bovenop de afgesproken aflevertijd. De koerier heeft het recht de opdracht te annuleren indien de wachttijd langer dan 10 minuten bedraagt. Indien de koerier akkoord gaat met de wachttijd geldt de volgende wachttijdregeling:
Vanaf 15 minuten: € 7,50 exclusief btw.
Vanaf 20 minuten: € 12,50 exclusief btw
Vanaf 30 minuten: € 20,00 exclusief btw
Vanaf 45 minuten: € 40,00 exclusief btw
Vanaf 60 minuten: € 60,00 exclusief btw
Vanaf 90 minuten tot 120 minuten: € 150,00 exclusief btw
Langer dan 120 minuten: € 250,00 en annuleren van de opdracht door de koerier.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit
voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste
instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.